تعرفه قیمت تراکت

تراکت، یا برگه‎های تبلیغاتی  هستند با سایز بندی A4 / A5 / A6 که افراد و صاحبان مشاغل جهت پخش در اماکن عمومی بین مخاطبان و عابران آنرا منتشر می نمایند .در طراحی  این برگه ها با توجه به فضای کم تبلیغات باید از تصاویر و متن قوی و گیرا جهت تاثیر گذاری استفاده شود

طراحی و چاپ تراکت

این ابزار تبلیغاتی نسبتن ارزان پرطرفدار دارای عمری کوتاه، است و جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع در”مدت زمان معلوم” با بیانی مستقیم و بدون واسطه، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر، به کار می‎رود به صورتی که خبر و آگهی درج شده بر روی تراکت، نوید از یک تحول، خبر مهم، و یا یک جهش در فعالیت را دارا باشد.

 

تراکت و سربرگ A4 تحریر و گلاسه و کتان
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۱۵۰۰۰ ت
۱۳۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۴۴۰۰۰ ت
۱۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۲۳۶۰۰۰ ت
۲۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
کتان ۱۲۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۳۵۰۰۰ ت
۱۴۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۱۰۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۲۲۰۰۰ ت ۲۱۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۱۴۷۰۰۰ ت ۱۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۱۶۲۰۰۰ ت
۲۱۳۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۲۵۸۰۰۰ ت
۳۶۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت و سربرگ A5 تحریر و گلاسه و کتان
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۷۲۰۰۰ ت
۸۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۹۱۰۰۰ ت
۱۰۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۱۲۸۰۰۰ ت
۱۳۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
کتان ۱۲۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۱۲۶۰۰۰ ت
۱۳۸۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۱۰۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۹۶۰۰۰ ت ۱۱۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۸۳۰۰۰ ت ۹۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۱۰۹۰۰۰ ت
۱۲۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۱۴۲۰۰۰ ت
۱۶۸۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A6 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰٫۵ * ۱۴٫۵
۵۵۰۰۰ ت
۷۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰٫۵ * ۱۴٫۵
۸۲۰۰۰ ت
۹۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۶۵۰۰۰ ت
۷۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۱۰۰۰۰۰ ت
۱۱۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت B4 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۱۴۶۰۰۰ ت
۲۲۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴ ۱۸۲۰۰۰ ت ۲۶۰۰۰۰ ت ۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۳۰۸۰۰۰ ت
۴۰۷۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۱۷۳۰۰۰ ت
۲۵۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۲۳۶۰۰۰ ت ۳۱۴۰۰۰ ت ۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴ ۴۴۰۰۰۰ ت ۵۳۹۰۰۰ ت ۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت B5 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۸۳۰۰۰ ت
۱۲۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴ ۱۰۱۰۰۰ ت ۱۴۰۰۰۰ ت ۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۱۶۴۰۰۰ ت
۲۱۳۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۹۹۰۰۰ ت
۱۳۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۱۲۸۰۰۰ ت ۱۶۷۰۰۰ ت ۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴ ۲۳۰۰۰۰ ت ۲۷۹۰۰۰ ت ۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A4 تحریر و گلاسه(فوری)
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۱۸۸۰۰۰ ت
۲۴۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۲۴۴۰۰۰ ت
۳۰۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۴۱۲۰۰۰ ت
۴۷۶۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۲۲۸۰۰۰ ت ۲۸۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۳۰۰۰۰۰ ت
۳۴۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۵۲۴۰۰۰ ت
۵۸۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A5 تحریر و گلاسه(فوری)
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۱۰۴۰۰۰ ت
۱۳۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۱۳۲۰۰۰ ت
۱۶۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۲۱۶۰۰۰ ت
۲۴۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۱۲۴۰۰۰ ت ۱۵۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۱۶۰۰۰۰ ت
۱۸۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۲۷۲۰۰۰ ت
۳۰۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A6 تحریر و گلاسه(فوری)
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۷۶۰۰۰ ت
۹۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۱۱۸۰۰۰ ت
۱۳۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۹۰۰۰۰ ت
۱۰۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۱۴۶۰۰۰ ت
۱۶۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.