تعرفه قیمت پاکت

لیست قیمت پاکت نامه ، پاکت آ۴ و آ۵ فرم های عمومی ۸۰ گرمی – ۱۲۰ گرمی کتان – ۱۳۵ گرمی گلاسه
دریافت قالب پاکت جهت طراحی

 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPi – CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
پاکت فرم عمومی نامه A5 A4
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو
۲۰۰۰۰۰ ت
۲۳۰۰۰۰ ت
۶۰۰۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۷۰۰۰۰ ت
۵۰۰۰۰۰ ت ۷۰۰۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عدد طبق الگو ۶۸۰۰۰۰ ت
۷۹۰۰۰۰ ت
۱۰۲۰۰۰۰ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۴۴۰۰۰ ت
۲۸۰۰۰۰ ت
۴۶۰۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۳۹۰۰۰۰ ت ۴۳۰۰۰۰ ت
۸۹۰۰۰۰ ت
کتان ۱۲۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۸۰۰۰۰ ت ۳۱۰۰۰۰ ت
۸۴۰۰۰۰ ت
تحریر ۱۰۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۴۴۰۰۰ ت ۳۱۰۰۰۰ ت
۷۰۰۰۰۰ ت
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف

چاپ انواع پاکت نامه و پاکت آ4