تعرفه قیمت تراکت

تراکت، یا برگه‎های تبلیغاتی  هستند با سایز بندی A4 / A5 / A6 که افراد و صاحبان مشاغل جهت پخش در اماکن عمومی بین مخاطبان و عابران آنرا منتشر می نمایند .در طراحی  این برگه ها با توجه به فضای کم تبلیغات باید از تصاویر و متن قوی و گیرا جهت تاثیر گذاری استفاده شود

طراحی و چاپ تراکت

این ابزار تبلیغاتی نسبتن ارزان پرطرفدار دارای عمری کوتاه، است و جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع در”مدت زمان معلوم” با بیانی مستقیم و بدون واسطه، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر، به کار می‎رود به صورتی که خبر و آگهی درج شده بر روی تراکت، نوید از یک تحول، خبر مهم، و یا یک جهش در فعالیت را دارا باشد.

 

تراکت و سربرگ A4 تحریر و گلاسه و کتان
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۰۸۰۰۰ ت
۱۹۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۳۸۰۰۰ ت
۲۰۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۲۴۶۰۰۰ ت
۳۰۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
کتان ۱۲۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۲۲۵۰۰۰ ت
۲۷۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۱۰۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۵۹۰۰۰ ت ۲۶۷۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۱۲۰۰۰۰ ت ۱۵۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۱۵۶۰۰۰ ت
۱۹۸۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۳۱۸۰۰۰ ت
۳۶۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت و سربرگ A5 تحریر و گلاسه و کتان
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۵۴۰۰۰ ت
۹۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۶۹۰۰۰ ت
۱۰۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۱۲۳۰۰۰ ت
۱۵۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
کتان ۱۲۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۱۲۰۰۰۰ ت
۱۳۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۱۰۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۸۰۰۰۰ ت ۱۳۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۶۰۰۰۰ ت ۷۸۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۷۸۰۰۰ ت
۹۹۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۱۶۰۰۰۰ ت
۱۸۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A6 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰٫۵ * ۱۴٫۵
۳۵۰۰۰ ت
۵۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰٫۵ * ۱۴٫۵
۶۲۰۰۰ ت
۷۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۴۰۰۰۰ ت
۵۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۸۰۰۰۰ ت
۹۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت B4 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۱۲۶۰۰۰ ت
۲۰۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴ ۱۶۲۰۰۰ ت ۲۴۰۰۰۰ ت ۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۲۸۸۰۰۰ ت
۳۸۷۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۱۵۳۰۰۰ ت
۲۳۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۲۱۶۰۰۰ ت ۲۹۴۰۰۰ ت ۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴ ۴۲۰۰۰۰ ت ۵۱۹۰۰۰ ت ۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت B5 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۶۳۰۰۰ ت
۱۰۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴ ۸۱۰۰۰ ت ۱۲۰۰۰۰ ت ۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۱۴۴۰۰۰ ت
۱۹۳۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۷۷۰۰۰ ت
۱۱۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۱۰۸۰۰۰ ت ۱۴۷۰۰۰ ت ۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴ ۲۱۰۰۰۰ ت ۲۵۹۰۰۰ ت ۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A4 تحریر و گلاسه(فوری)
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۱۶۸۰۰۰ ت
۲۲۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۲۲۴۰۰۰ ت
۲۸۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۳۹۲۰۰۰ ت
۴۵۶۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۲۰۸۰۰۰ ت ۲۶۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۲۸۰۰۰۰ ت
۳۲۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۵۰۴۰۰۰ ت
۵۶۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A5 تحریر و گلاسه(فوری)
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۸۴۰۰۰ ت
۱۱۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۱۱۲۰۰۰ ت
۱۴۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۱۹۶۰۰۰ ت
۲۲۸۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۱۰۴۰۰۰ ت ۱۳۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۱۴۰۰۰۰ ت
۱۶۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۲۵۲۰۰۰ ت
۲۸۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A6 تحریر و گلاسه(فوری)
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۵۶۰۰۰ ت
۷۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۹۸۰۰۰ ت
۱۱۴۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۷۰۰۰۰ ت
۸۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۱۲۶۰۰۰ ت
۱۴۲۰۰۰ ت
۳ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.