تعرفه قیمت پاکت

لیست قیمت پاکت نامه ، پاکت آ۴ و آ۵ فرم های عمومی ۸۰ گرمی – ۱۲۰ گرمی کتان – ۱۳۵ گرمی گلاسه
دریافت قالب پاکت جهت طراحی

 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPi – CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
پاکت فرم عمومی نامه A5 A4
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو
۱۸۰۰۰۰ ت
۲۱۰۰۰۰ ت
۴۰۰۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۵۰۰۰۰ ت
۳۰۰۰۰۰ ت ۵۰۰۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عدد طبق الگو ۴۸۰۰۰۰ ت
۵۹۰۰۰۰ ت
۱۰۰۰۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۲۴۰۰۰ ت
۲۶۰۰۰۰ ت
۴۴۰۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۳۷۰۰۰۰ ت ۴۱۰۰۰۰ ت
۶۹۰۰۰۰ ت
کتان ۱۲۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۶۰۰۰۰ ت ۲۹۰۰۰۰ ت
۶۴۰۰۰۰ ت
تحریر ۱۰۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۲۴۰۰۰ ت ۲۹۰۰۰۰ ت
۵۰۰۰۰۰ ت
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف

چاپ انواع پاکت نامه و پاکت آ4