چاپ فاکتور

چاپ انواع فاکتور تحریر و کاربن لس در سایز های A5 – B5 – A4  – ۲ دو نسخه / ۳ نسخه /

ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPi – CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
جنس کاغذ
A5
B5
A4
کاربن لس تک رنگ ( سیاه و سفید ) ۲ برگی ۱۲۰۰۰۰ ت
۱۶۰۰۰۰ ت ۲۰۰۰۰۰ ت
کاربن لس تک رنگ ( سیاه و سفید ) ۳ برگی ۱۶۵۰۰۰ ت
۲۰۰۰۰۰ ت ۲۵۰۰۰۰ ت
کاربن لس تک رنگ ( تمام رنگی ) ۲ برگی ۲۳۰۰۰۰ ت
۲۷۰۰۰۰ ت
۳۱۰۰۰۰ ت
کاربن لس تک رنگ ( تمام رنگی ) ۳ برگی ۲۷۵۰۰۰ ت
۳۱۰۰۰۰ ت
۳۶۰۰۰۰ ت
سایز اختصاصی
تماس تماس تماس
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف