تعرفه قیمت چاپ

تاریخ آخرین بروز رسانی لیست قیمت ( ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ) اعتبار تا ۳۰ روز پس از تاریخ فوق

قیمت های درج شده در ذیل فقط بابت چاپ می باشد و شامل هزینه طراحی نمی گردد
قیمت ها بابت فـــــــرم های عمومی می باشد.

پرداخت آنلاین از این پایگاه از طریق تمامی کارت های عضو شبکه شتاب امکان پذیر می باشد

پوستر ۴۵×۶۰ یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۴۵۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۶۰۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۵۴۸۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۷۵۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
پوستر ۵۰×۷۰      
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۴۹۵۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۶۷۵۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۶۱۵۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۸۷۸۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
پوستر A3 یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عدد ۳۶۸۰۰۰ ت

۵ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عدد
۴۳۵۰۰۰ ت

۵ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد
۴۵۰۰۰۰ ت
 –
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد
۵۸۵۰۰۰ ت
 –
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A4 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۱۵۰۰۰ ت
۱۳۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد ۲۱ * ۲۹٫۷
۱۴۴۰۰۰ ت
۱۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد ۲۱ * ۲۹٫۷
۲۳۶۰۰۰ ت
۲۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۱۴۷۰۰۰ ت ۱۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۱۶۲۰۰۰ ت
۲۱۳۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۲۵۸۰۰۰ ت
۳۶۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A5 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۷۲۰۰۰ ت
۸۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۹۱۰۰۰ ت
۱۰۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۱
۱۲۸۰۰۰ت
۱۳۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۸۳۰۰۰ ت ۹۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰ ۱۰۹۰۰۰ ت
۱۲۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴٫۵ * ۲۰
۱۴۲۰۰۰ ت
۱۶۸۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
تراکت A6 تحریر و گلاسه
یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد –  ۱۰٫۵ * ۱۴٫۵
۵۵۰۰۰ ت
۷۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد –  ۱۰٫۵ * ۱۴٫۵
۸۲۰۰۰ ت
۹۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵ ۶۵۰۰۰ ت
۷۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴٫۵
۱۰۰۰۰۰ ت
۱۱۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
 چاپ فوری کارت ویزیت
یکرو دو رو زمان تحویل
لمینیت براق ۶ * ۹ سانتی متر دور گرد
۱۱۰۰۰۰ ت
۳ روز کاری
لمینیت مات ۶ * ۹ سانتی متر دور گرد
۱۵۰۰۰۰ ت
۳ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
کارت ویزیت فرم عمومی یکرو دو رو زمان تحویل
کتان آلمان ۴٫۸ * ۸٫۴ سانتی متر

۵۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
سلفون مات دور گرد ۶ * ۹
 –
۷۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
سلفون مات مخملی دور گرد ۶ * ۹
۱۲۴۰۰۰ ت
۱۵ روز کاری
سلفون مات مخملی دور گرد یوی موضعی ۶ * ۹
۱۴۴۰۰۰ ت
۱۵ روز کاری
لمینیت یوی موضعی ( برجسته ) ۶ * ۹

۱۰۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
لمینیت براق ۶ * ۹

۱۰۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
لمینیت مات ۶ * ۹

۱۲۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
لمینیت براق طرح موج ۶ * ۹
۹۰۰۰۰ ت
۱۰ روز کاری
لمینیت مات طرح موج ۶ * ۹
۱۰۵۰۰۰ ت
۱۰ روز کاری
لمینیت براق ۴٫۸ * ۸٫۴ ویزیتی ۸۶۰۰۰ ت ۱۰ روز کاری
لمینیت مات ۴٫۸ * ۸٫۴ ویزیتی ۱۱۰۰۰۰ ت ۱۰ روز کاری
طلا کارت لمینت براق(طلاکوب) ۶ * ۹ ۱۷۰۰۰۰ ت  ۲۵ روز کاری
طلا کارت لمینت مات(طلاکوب) ۶ * ۹

۱۶۰۰۰۰ ت
۲۵ روز کاری
لمینیت برجسته مخملی ۶ * ۹

۱۶۰۰۰۰ ت
۲۵ روز کاری
لمینیت یوی موضعی و طلاکوب ۶ * ۹

۱۵۴۰۰۰ ت
۱۲ روز کاری
سلفون مات دور گرد طلاکوب ۶ * ۹

۱۲۰۰۰۰ ت
۱۲ روز کاری
سلفون مات مخملی دور گرد طلاکوب ۶ * ۹

۱۸۰۰۰۰ ت
۱۵ روز کاری
سلفون مات یوی موضعی ۶ * ۹

۸۲۰۰۰ ت
۱۲ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
کارت پی وی سی افست یکرو دو رو زمان تحویل
کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون / ۵۰۰ تایی
۱۳۴۰۰۰ ت
۵ روز کاری
کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون / ۱۰۰۰ تایی ۲۳۴۰۰۰ ت ۵ روز کاری
کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون / ۵۰۰ تایی ۳۳۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون / ۱۰۰۰ تایی ۵۷۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
کارت پی وی سی دیجیتال ( پرسنلی ) یکرو دو رو زمان تحویل
۷۶۰ میکرون ۸٫۵ * ۵٫۵ / یوی براق (  ۳۰ الی ۴۰ عدد )
۵۵۰۰ ت ۶۰۰۰ ت
۱ روز کاری
۷۶۰ میکرون ۸٫۵ * ۵٫۵ / یوی براق ( ۴۰ الی ۱۰۰ عدد ) ۴۵۰۰ ت
۵۰۰۰ ت
۱ روز کاری
۷۶۰ میکرون ۸٫۵ * ۵٫۵ / یوی براق ( ۱۰۰ الی ۵۰۰ عدد ) ۴۰۰۰ ت
۴۵۰۰ ت
۱ روز کاری
۷۶۰ میکرون ۸٫۵ * ۵٫۵ / یوی براق ( ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ عدد ) ۳۰۰۰ ت
۳۵۰۰ ت
۱ روز کاری
قیمت چاپ کارت پی وسی پرسنلی ۳۰ عدد هر کارت ۱۰ هزار تومان می باشد
حداقل تیراژ ۱۰ عدد کارت پرسنلی می باشد
 ارسال فایل بصورت JPG و ۴۰۰ DPI . RGB حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف –  در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
پاکت فرم عمومی نامه A5 A4
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو
۱۷۹۰۰۰ ت
۲۱۰۰۰۰ ت
۳۴۵۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۳۵۰۰۰ ت
۳۲۰۰۰۰ ت ۴۳۵۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عدد طبق الگو ۵۲۵۰۰۰ ت
۶۱۵۰۰۰ ت
۷۱۵۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۴۴۰۰۰ ت
۳۱۵۰۰۰ ت
۴۳۵۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۳۱۰۰۰۰ ت ۳۹۸۰۰۰ ت
۵۳۵۰۰۰ ت
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف


57 دیدگاه در تعرفه قیمت چاپ
 1. با سلام و وقت به خیر
  کاغذ بازیافتی در ابعاد A4, A5 ,.. نیز جز محصولات قابل عرضه شما هست؟
  هزینه آنها به چه صورت می باشد؟

  تحویل کارت ویزیت به چه صورت است؟

  با سپاس

  • باسلام و احترام
   در مورد کاغذ بازیافتی ( اگر منظور شما کاغذ کرافت می باشد ) در سفارش فرم های اختصاصی با توجه به درخواست مشتری امکان استفاده می باشد.
   در مورد تحویل سفارشات کارت ویزیت نیز، با توجه به نوع سفارش زمان تحویل مشخص می باشد
   لطفا به تعرفه قیمت مراجعه نمائید
   با سپاس

 2. سلام
  ایده تان عالی و بسیار خوب است
  لطفا در قسمتی تصاویر نمونه مربوط به کارت ویزیت را قرار دهید تا کسانی که آشنایی ندارند راحت بتوانند انتخاب کنند.
  ممنون

  • باسلام و احترام
   ابتدا بابت نقطه نظر شما و زمانی که برای درج نظر قرار دادید سپاسگزاریم
   بزودی نمونه کارت ها عکاسی و در سایت قرار داده خواهد شد
   با سپاس

 3. با سلام
  در رابطه با چاپ لیبل برای بطری شما تجربه ای دارید ?
  ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

  • باسلام و احترام
   لیبل ها به ۲ صورت کاغذی و پی وی سی قابل ارائه می باشند، لطفا سوال خود را واضح تر مطرح کنید تا بتوانیم راهنمائی بهتری ارائه کنیم.

   با سپاس

 4. سلام
  سفارش شهرستان راقبول میکنید؟ .ارسال وتعرفه ارسال چطور لحاظ میشه .زاهدان مورد نظر من هست.

  • باسلام و احترام
   ارسال به تمام نقاط کشور توسط تیپاکس ، باربری و ترمینال های مسافر بری انجام می گیرد.
   هزینه ارسال تا باربری و ترمینال بین ۵۰۰۰ الی ۸۰۰۰ تومان می باشد ( با توجه به ترمینال مد نظر ) که این هزینه، بابت ارسال سفارش شما تا باربری می باشدو هزینه ارسال تا مقصد شما بصورت جداگانه توسط باربری یا ترمینال دریافت می گردد.ارسال توسط تیپاکس بصورت پس کرایه انجام می گیرد هزینه تقریبی ارسال بین ۹ الی ۱۵ هزار تومان می باشد که از لحاظ اقتصادی بصرفه تر می باشد .

   با سپاس

 5. با سلام
  برای چاپ ۸۰ کارت پرسنلی دو رو با طرح اولیه که خودم دارم ، هزینه اش چقدر میشه.
  اهواز

 6. سلام، وقت بخیر
  در چاپ پوستر با تعداد ۲۰۰۰ عدد امکانش هست که چندین طرح چاپ شود؟
  مثال: هر ۵۰۰ عدد یک طرح

 7. سلام من رشتم گرافیک بوده اما سال دوم دانشگاه ده مشکلی برام پیش اومد درسم رو ول گردم اما عاشقه رشته ام هستم تو خونه خیلی کار میکنم. راهنماییم کنید.

  • باسلام و احترام خدمت شما بازدید کننده گرامی
   با آرزوی موفقیت در رشته ای مورد علاقه تان، بسیار خرسند خواهیم شد تا بتوانیم در این زمینه سهم کوچکی در یادگیری و شکوفایی استعداد شما داشته باشیم. سوالات خود را برای ما ارسال نمائید تا جوابگوی آنها باشیم .

   با سپاس و احترام

 8. با سلام
  در بندرعباس دفتر تبلیغاتی دارم تعرفه قیمت هایی که گذاشتین اگه در صورت همکاری باشه قیمت همکارم همینه یا تخفیف داره ؟

 9. سلام
  برای چاپ ۵۰۰۰ تراکت یک هفته دیر است نمی شود زودتر طراحی شود

  ممنون

  • باسلام و احترام
   فرم های عمومی در بازه زمانی ذکر شده تحویل می گردند.
   در صورتی که نیاز شما به سفارشات در بازه زمانی کمتری باید انجام گیرد ، سفارش شما بصورت اختصاصی چاپ می گردد، در بازه زمانی ۲ روز انجام میگردد.
   هزینه چاپ ۳۹۰٫۰۰۰ تومان

   با سپاس

 10. با عرض سلام و خسته نباشید
  تعرفه قیمت چاپ ساک کاغذی به چه صورت هست ؟

  • باسلام و احترام
   با توجه به سایز بندی شما از حداقل قیمت ۹۶۰ تومان آغاز می گردد
   لیست قیمت در سایت قرار گرفته است .

   با سپاس

 11. شما در بالا ذکر کرده اید که سفارشات کارت از ۱۰ تا به بالا هم انجام میشود اما در هنگام تماس فرمودید زیر ۵۰۰ عدد امکان پذیر نیست.

  این چه معنایی دارد؟

  • باسلام و احترام

   سفارش ۱۰ عدد مربوط به کارت های پی وی سی پرسنلی می باشد
   کارت های پی وی سی ( بصورت دیجیتال ) چاپ می گردد لذا محدودیت تعداد ندارد
   به غیر از مورد فوق تمامی سفارشات از حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد شروع می گردد ( سفارش ۵۰۰ تایی ثبت نمی گردد )

   با سپاس

  • مدیریت سایت آیویزیت آبان ۲۵, ۱۳۹۳ در ۸:۱۱ ب.ظ پاسخ دادن

   دوست عزیز تیراژ ۱۰ عدد مربوط به کارت های پرسنلی می باشد ( پی وی سی )

 12. سلام
  اگر امکان داره نمونه ای از کاغذ کرافت رو در سایت قراد دهید.
  قیمت این کاغذها نسبت به کاغذهای معمولی چگونه است؟
  اطلاعاعی در مورد خرید کاغذ از صنایع بازیافت کاغذ در کشور در دسترس دارید؟
  آیا این کاغذها قابلیت چاپ دارند؟

 13. سلام شما طراحی خالی بدون چاپ هم انجام میدید اگه جواب مثبته لطفا قیمت طراحی یک بنر ۲در ۳ را اعلام بفرمایید.

  • مدیریت سایت آیویزیت آبان ۵, ۱۳۹۳ در ۱۱:۵۱ ق.ظ پاسخ دادن

   باسلام و ا حترام
   طراحی بصورت مجزا انجام می گردد و پس از تائید نهایی توسط شما فایل برای شما ارسال می گردد.
   اطلاعات بیشتر به ایمیل شما ارسال شد

   با سپاس و احترام

 14. سلام
  یه طرح واسه یه محصول میخوام …
  این محصول که در واقع سربرگ مکواد غذایی مثل زعفران ، زردچوبه و … میباشد هزینه طراحی و مدت زمان آن چقدر است ؟؟؟
  با تشکر

 15. سلام
  یه طرح واسه یه محصول میخوام …
  این محصول که در واقع سربرگ مواد غذایی مثل زعفران ، زردچوبه و … میباشد هزینه طراحی و مدت زمان آن چقدر است ؟؟؟
  با تشکر

 16. سلام شما طراحی خالی بدون چاپ هم انجام میدید اگه جواب مثبته لطفا قیمت طراحی یک بنر ۲در ۳ را اعلام بفرمایید.هزینه چاپ بنر ۲*۳ آن جداگانه چقدر می شود؟

 17. سلام هزینه چاپ لمینت مات طرح موج برجسته چقدر میشه .
  ممنون

 18. من به کارت ویزیت احتیاج دارم ولی نیاز به حضور در محل کار شما و مشاوره دارم .

 19. سلام. کارت ویزیت لمینت میخوام برام چاپ کنید . البته اگر بشه یه لوگو هم برام طراحی کنید که عالیه .

 20. با سلام
  کارت ویزیت سه بعدی چاپ میکنید ؟؟

 21. سلام خسته نباشید.
  چاپ کارت ویزیت pvc براق ارائه میشه؟

  • مدیریت سایت آیویزیت بهمن ۲۸, ۱۳۹۳ در ۷:۱۳ ب.ظ پاسخ دادن

   سلام جناب بهنام عزیز
   کارت پی وی سی ویزیت بدون پوشش یوی می باشد .
   کارت های پی وی سی دیجیتالی بصورت براق می باشد

 22. با سلام و احترام

  هزینه ی طراحی و چاپ کارت شناسایی پرسنلی برای یک شرکت حدودا ۱۲ عدد چقدر میشود + تخفیف

  ممنون

 23. سلام.
  ببخشید چطور میشه این کارت ها رو سفارش داد؟
  بعد هزینه اش برای رسیدن به دست شهرستانی ها چطوریه؟
  ممنون.

  • باسلام و احترام

   ثبت سفارش به ۲ صورت آنلاین و ایمیلی قابل انجام می باشد

   بصورت آنلاین شما می توانید از طریق آدرس shop.ivisit.ir سفارش خود را ثبت نموده و پس از پرداخت وجه طرح خود را به ایمیل مجموعه ارسال نمائید

   با سپاس

 24. میشه بفرمایید هزینه چاپ دورو کاغذ۲۵۰گرمی ۱۰۰ * ۷۰ چقدره؟

 25. قیمت ها به ریال است؟

  نام کاغذ بافت دار چیست؟ اصطلاح خاصی داره؟ مثل کاغذ کاهی اما ضخیم تر

 26. سلام قیمت چاپ روی پاکت های بسته بندی با اندازه مکعب مستطیل ۷۵*۸۵
  البته با پاکت

  • با سلام و احترام

   پاکت در سایز ۸۵ * ۷۵ سانتی متر تولید نمی گردد .
   اگر منظور شما به میلی متر می باشد ، که باید بصورت اختصاصی تولید گردد

 27. سلام
  کارت ویزیت دورگرد ۹ در ۶ بعد از برش چه سایزی میشه و حاشیه برش در طراحی چند mm باید باشه؟
  با تشکر.

 28. با سلام
  هزینه چاپ بنر بدون طراحی چقد میشه؟

 29. سلام
  بهترین کاغذ برای چاپ کارت پستال چیه؟
  اگه ممکنه قیمتشم بگید
  ممنون

 30. با سلام.
  من یکی از همکاران شما هستم که تازه شروع به کار نمودم. در جهت تعرفه طراحی ها نیاز به راهنمایی دارم. با تشکر

 31. سلام و وقت بخیر
  درباره هزینه های طراحی هم توضیح می دین؟


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • دو × پنج =